فهرست قراردادهای انکشافی شاروالی هرات در سال مالی کنونی