تماس با ما

شما می توانید معلومات مورد نظر خود را از شماره تماس و ایمیل ذیل جویا شوید.

     ایمیل: Info@herat-m.gov.af, hrtmunicipality@gmail.com

شماره تماس‌ : ۱۱۵