خدمات معلوماتی برای شهروندان

طرزالعمل شمولیت ملکیت ها در صفایی شاروالی

یکی از عمده ترین عواید ثابت و دایمی شاروالی ها در سطح افغانستان اخذ محصول صفایی از ملکیت ها و جایداد های اشخاص حقیقی وحکمی میباشد.

مقرره محصول صفایی به تاسی از حکم ماده شانزدهم قانون خدمات شهری به منظور تعیین اندازه محصول صفایی شاروالی غرض تامین مصالح عامه وضع گردیده است.

محصول صفایی وجوه نقدی معینی است که همه ساله در برابر انجام خدمات شهری مطابق به احکام مقرره از اشخاص حقیقی و حکمی اخذ میگردد.

به اساس ماده نهم  مقرره محصول صفائی: سند اخذ محصول صفائی مندرج ماده هفتم این مقرره سند ملکیت نبوده صرف سند اخذ محصول صفائی شناخته میشود .

محصول صفایی از جایداد های غیر منقول اشخاص حقیقی و حکمی به اساس جدول ذیل صورت میگیرد:

الف -    ملکیت های رهایشی از مجموعه کل قیمت صفر اعشاریه 3 % آن.

ب -    ملکیت های دولتی از مجموعه کل قیمت، صفراعشاریه 6% آن.

ج -    ملکیت های تجارتی از مجموعه کل قیمت، صفراعشاریه 75% آن.

د -    ملکیت های صنعتی از مجموعه کل قیمت 1% آن.

جایداد یا ملکیت غیرمنقول افراد و اشخاص که از طریق اسناد و قباله های عرفی خریداری گردیده و تا اکنون ثبت صفایی دفاتر احتیاط شاروالی نگردیده است، با شرایط و طرزالعمل ذیل شامل صفایی میگردد:                                                           

1-    مالک و متصرف حویلی یا جایداد مربوطه با ارایه کاپی معتبر اسناد ملکیت املاکی خویش که از جانب وکیل گذر و اهالی تصدیق گردیده باشد، همراه کاپی تذکره و دو قطعه فوتوی مالک جهت شمولیت صفایی درخواستی را که در این سایت موجود است، خانه پری و به ریاست شاروالی هرات مراجعه نماید.

2-    در خواست دهنده بعد از ثبت ورقه ی درخواست خویش به شعبه ثبت عرایض مراجعه و بعد از آن جهت اخذ احکام شمولیت صفایی به دفتر مقام ریاست یا معاونیت و یا آمریت مالی و اداری مراجعه نماید.

3-    درخواست دهنده از آن به آمریت خدمات سکتوری و تخنیکی جهت تعیین هیئت مراجعه. آن آمریت درخواست متقاضی را عنوانی مدیریت های عواید و املاک و ثبت دارایی های شاروالی راجع و عارض ابتداء به مدیریت عمومی عواید سپس به مدیریت عمومی املاک مراجعه و از جانب مدیریت های فوق نماینده گانی در ذیل درخواستی، معرفی میگردند.

4-     عارض به آمریت ناحیه مربوطه مراجعه و از جانب آمر ناحیه مربوطه یک کارمند وانجینیر موظف فنی نیز در ذیل ورقه ی درخواستی معرفی میگردند.

5-    هیئت مختلط متذکره همراه مالک جهت سروی و آماده سازی کروکی ملکیت، عازم منطقه گردیده بعد از سروی و کروکی به ناحیه مراجعه مینمایند و پس از آن اسناد ملکیت متذکره را با کروکی ساحه مطابقت و بعد ازعلم آوری و تثبیت ملکیت، یک برگ استعلام که نمونه ی آن در سایت موجود است، جهت روشنی و شفافیت امور و تثبیت ملکیت به وکیل گذر مربوطه راجع میگردد و وکیل گذر مربوطه با قبول مسوولیت حال و آینده و از روی حقیقت از چگونگی موضوع و تثبیت ملکیت مربوطه معلومات ارائه و به هیئت مربوطه راجع مینماید.

6-    مهر و امضای وکیل گذر از جانب نماینده ناحیه مربوطه تایید و سپس انجینیر فنی، فورمه قیمت گذاری ملکیت و تکس ساختمان را سنجش و به دسترس سایر اعضای هیئت جهت امضاء قرار میدهد.

7-    نماینده ناحیه مربوطه تعرفه تکس را صادر و سپس نماینده مدیریت عواید محصول صفائی را سنجش و تعرفه صادر مینماید که جهت ملاحظه آمریت خدمات سکتوری و تخنیکی به آن آمریت ارجاع و بعد از ملاحظه آمریت سکتوری و تخنیکی جهت کنترول و ویزه به مدیریت کنترول و سپس درخواست دهنده تعرفه صادر شده را جهت تحویلی به بانک برده آویز اخذ میدارد.

8-      بعد از ارایه آویز بانکی، آمریت ناحیه مربوطه فوتوی نصب شده بر فورمه قیمت گذاری را مهر و تصدیق میدارد و سپس تمام اوراق جهت ملاحظه شد مقام ریاست یا معاونیت یا آمریت مالی و اداری به ریاست شاروالی راجع و بعد از آن جهت ثبت به مدیریت املاک و ثبت دارایی های شاروالی ارسال میگردد.

9-    تمام اوراق و اسناد طی مراحل شده بعد از بررسی شخص مدیر املاک و ثبت دارایی ها در دفاتر املاکی احتیاط ناحیه مربوطه ثبت و تمامی اوراق طی مراحل شده در آن مدیریت نگهداری و در عوض کتابچه صفایی برای عارض صادر میگردد.

10- کتابچه صفایی متذکره جهت ملاحظه و تصدیق به ناحیه مربوطه راجع و از جانب آمر ناحیه مربوطه مهر و تصدیق میگردد.