پروژه‌های بلند مدت

ایجاد مرکز مالی معیاری در هرات

مرکز خدمات مالی در شهرهای که به لحاظ اقتصادی در حال رشد و توسعه اند در سطح بالا بسیار مهم است. اینجا سعی خواهد شد تا توضیح شود که چرا ایجاد یک مرکز خدمات مالی متمرکز و معیاری در یک شهر خاص مانند هرات با سطح بالایی از ظرفیت های اقتصادی در حال رشد بسیار مهم است.

 

فایل برنامه "ایجاد مرکز مالی معیاری در هرات"