پروژه‌های میان مدت

۱. تهیه پلان انکشافی و تفصیلی نواحی پانزده‌گانه شهر هرات با در نظر داشت نیازهای موجود در نواحی

تمویل کننده پروژه: اتحادیه اروپا

مبلغ کُل پروژه: حدود سه میلیون دالر

معیاد پروژه: ۲۴ ماه

شروع پروژه: قوس سال ۱۳۹۷

ختم پروژه: عقرب سال ۱۳۹۹

اجراء کنندۀ پروژه: شاروالی هرات

 

۲. برنامه مصؤنیت و امنیت شهری برای همه

تکامل و توسعه اقتصادی در جهان به سرعت  ادامه دارد ولی این توسعه اقتصادی آکثرا ناهمواری ها و ناملائمات غیر منتظره اجتماعی را پدید می آورد. آغلبآ سرعت توسعه اقتصادی در چارچوب مجموعه ای بزرگ از مشکلات مانند؛ فقر و نابرابری، رشد جمعیت شهرنشین، تداوم سریع  چالش های بهداشت عمومی، تخریب محیط زیست ، رکود روستایی، باعث ناکامی دولت ها و ناکامی  مارکیت را در پی دارد. این ناملائمات های اقتصادی ـ اجتماعی در سراسر جهان در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت میباشد. در حال حاضر، شهر هرات از نظر اقتصادی بعنوان یک شهر پیشتاز در آفغانستان بطور روز افزون در شاهراه انکشاف قدم میگزارد. درین راستا شاروالی هرات در نظر دارد تا با طرح و عملی کردن یک راهکار منظم و سیستماتیک فاصله بین آسیب پذیری اجتماعی و رفاه آقتصادی را به حد اقل کاهش دهد. 
همچنین در جهان مدرن امروزی مصؤنیت و امنیت شهری صرفآ بحث امنیت و حفاظت پولیسی وتسلیحاتی نیست؛ بلکه مصؤنیت و امنیت شهری بیشتر بحث امنیت غذائی، امنیت صحی، امنیت سرپناه، امنیت شغلی، امنیت روحی، و امنیت مالی شهریان است. با در نظر داشت این تعریف جدید از مصؤنیت و امنیت شهری ؛ ساختار مدیریت شهری در آفغانستان به منظور گذر از نظام متمرکز و حرکت به سمت نظام غیر متمرکز و بیرون رفت از چالشها رخ داده، لاجرم باید ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری را بعنوان یک راه حل اساسی پذیرا باشد. این امر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت انکار ناپذیر تلقی می گردد.
بهرصورت؛ نا امنی غذایی، گرسنگی، مصائیب بهداشتی، و بی سرپناهی در شهر هرات علائم فقرو محرومیت مطلق مبباشد. پس بدون رسیده گی به مسائلی چون؛  مسکن، امداد مالی، شغل زائی، بهبود تعلیم وتربیه، بهبود صحت مستضعفین؛ فقر هرگز برطرف نمی شود. به مثابه دولت محلی برای پر کردن شکاف بین رفاه اقتصادی و آسیب پذیری اجتماعی؛ شاروالی هرات استراتژی برای مبارزه با فقر را در دستور کار خود قرار میدهد. این استراتیژی شامل یک سلسله  تغییرات سیستماتیک برای کاهش فقردر سراسر شهر میباشد. این تغیرات در عرصه های مسکن ارزان قیمت، امداد  های مالی، ارتقای درآمد خانواده ها، ایجاد آشپزخانه برای توزیع غذای گرم برای مردم آسیب پذیر، کمک هزینه درمانی،  کمک هزینه های تعلیمی و تربیتی، و ایجاد بانک غذایی از جمله فعالیعت های کلیدی در تخیف سطح فقر در  شهر هرات در نظر گرفته میشود.
 

فایل برنامه "مصؤنیت و امنیت شهری برای همه"

 

۳. برنامه جمع‌آوری و انتقال زباله‌ها از ساحات نواحی پانزده‌گانه شهر هرات

دیدگاه پروژه:
شهر پاک، تمیز و زیبا ساختنی است، نه یافتنی!
طرح فوق در دو بخش تنظیم و ترتیب شده است تا نیازمندی‌های شهری را مرفوع و محیط پاک و عاری از زباله‌جات را داشته باشیم که دو اصل سیستم تنظیف شهری یعنی جمع‌آوری و بازیافت مواد را در بر گرفته است.
 

فایل برنامه "جمع آوری و انتقال زباله ها از ساحات نواحی پانزده گانه شهر هرات"