پروژه‌های کوتاه مدت

فهرست پروژه‌های انکشافی در حال کار

 

شماره  اسم پروژه  مقدار پروژه  موقعیت پروژه قیمت مجموعی  پروژه به افغانی 
1 دیار الرحمه  1000 جریب واقع ولسوالی انجیل ولایت هرات  471000
2 اعمار کانال در ساحات نواحی 1468 متر نواحی ششم، هشتم ، نهم و سیزدهم 9766013
3 کانال در کوچه سلطان آقا و باسیگال فروشان 47 متر ناحیه دهم 323810
5 نقاشی و دیوار نگاری   نواحی 1،6،8 372648
6 آسفالت 3.5 کیلومتر 3500 متر نواحی مختلف و جاده باغ زاغان 42745000
7 کانال  725 متر گذر میان چمن 3971346
8 چمن مصنوعی زمین های فوتبال    روبروی معارف و ساختمان ولایت  495900
9 کانال  1200 متر محل ساربانها  مربوط ناحیه دهم 11442700
10 پروژه اعمار کانال  400 متر کوچه گدام الی کوچه بازار چه 1961120
11 کانال 320 متر  داخل گذر غیزان ناحیه ششم 503304
12 کانال  805 کوچه پنج متره ناحیه هشتم 11513010
13 جویچه های آبروهوتل پارک   از ابتدای چهاراهی مستوفیت الی هوتل پارک  مربوط ناحیه ششم 1484600
14 اعمار پلچک ها 538 متر نواحی 1،3،5،7،8،10،11،13،14 6262474

 

 

پروژه‌های انکشافی شاروالی هرات از بودجه بانک جهانی

 

شماره

اسم پروژه

متراژ یا مساحت

مستفدین

قیمت

1)      

آسفالت خیابان زین‌العابدین

1868متر

7775 نفر

635 هزاردالر

2)      

آسفالت خیابان مسجد سفید

1465متر

5391 نفر

497 هزاردالر

3)      

آسفالت خیابان سید اخترآقا

738 متر

3980 نفر

230 هزاردالر

4)      

آسفالت خیابان صادق 33

1242 متر

 

496 هزاردالر

5)      

آسفالت خیابان صادق 30 و 32

852 متر

 

297 هزاردالر

6)      

آسفالت خیابان صادق 56 و 58

763 متر

 

255 هزاردالر

7)      

آسفالت خیابان نوآباد الی فرقه

1125 متر

 

401 هزاردالر

8)      

اعمار کانال باغ‌آزادی الی درب‌خوش

2950 متر

 

953 هزاردالر

9)      

اعمار کانال جاده محبس‌الی‌هوتل‌پارک

1680 متر

 

526 هزاردالر

10) 

اعمار کانال بادمرغان الی کارآباد

1520 متر

 

405 هزاردالر

11) 

اعمار پُل فرقه‌وسه‌پُلک‌ها

632 مترمربع

 

196 هزاردالر

12) 

اعمار 64 ایستگاه بس

1690 مترمربع

 

510 هزاردالر

13) 

بهسازی پارک تخت‌سفر

105580 مترمربع

 

1 میلیون و 497 هزاردالر

 

 

 

فهرست پروژه‌های انکشافی در حال طی مراحل

 

 

شماره  کانال های مقطع A و B  1000 متر موقعیت پروژه
1 کانال  360 متر ناحیه پنجم
2 کانال 500 متر ناحیه پنجم، غرب مسجد رضاییه
3 کانال 750 متر ناحیه اول
4 کانال سرباز  3400 متر ناحیه اول
5 ساخت پلچک دوپایه ساحات جاده الماس شرق ناحیه پنجم
6 دیوار استنادی  400 متر کنار جوی نو مربوط ناحیه پنجم
7 کانال آبرو  330 متر جاده شفاخانه نور مربوط ناحیه ششم
8 کانال  320 متر  از مسیر چهار سوق الی جاده لیلامی ها
9 کانال 500 متر از جنوب مسجد جامع الی جاده قومندانی امنیه 
10 کانال 415 متر از ابتدای جاده لیلامی ها الی کوچه گدام
11 کانال 65 متر سمت جنوب غرب فلکه درب خوش
12 کانال  1022 متر ناحیه دوم
13 کانال عمومی 1450 متر ناحیه نهم
14 کانال 200 متر گذر باغ زبیده مربوط ناحیه هفتم
15 کانال 80 متر گذر آببرده ناحیه هفتم
16 کانال 300 متر گذر حوض سلطان ناحیه هفتم
17 کانال 300 متر گذر جیسان ناحیه هفتم
18 دیوار استنادی  150 متر ناحیه هفتم
19 کانال 115 متر کوچه دودالان بازار ملک ناحیه هفتم
20 کانال 860 متر گذر باد مرغان  مربوط ناحیه چهارم

 

 

فهرست پروژه های انکشافی تکمیل شده سال 1397

 

 

شماره  اسم پروژه  مقدار پروژه  موقعیت پروژه قیمت مجموعی  پروژه به افغانی  فیصدی
1 ساخت دو باب تشناب و کتاره‌ها دو باب تشناب 780 متر کتاره  پارک ملکیار 19974322 100%
2 اعمار پارکینگ‌ها 5 عدد پارکینگ  مقابل ولایت ،باغ ملت، مقابل مستوفیت، مقابل معارف مقابل رستورانت نوید                  19973300 100%
3 چمن مصنوعی میدان ورزشی 5200 متر مربع  واقع شمال غرب پارک ملکیار 19968675 100%
4 استمپ کانگریت پیاده رو ها 5298 متر مربع  پارک ملکیار 19965720 100%
5 ساخت پیاده روها ,سرک وچویچه از استمپ کانگریت  8880 متر مربع  چوک مستوفیت پارک ملکیار 19971910 100%
6 پروژه اعمار کانال  3860 متر از قولو ردو سابقه الی پسته نمبر یک  38728596 100%
7 ساخت کتاره و دروازه 4370 متر مربع  پارک شیدایی   19987000 100%
8 بازسازی سگنال های ترافیکی    نواحی مختلف 391035 100%
9 پروژه داغگیری جاده 14000 m² نواحی 2.3.4.5.7.12 19530186 100%
10 ساخت جوی آب   ناحیه چهارم 407420 100%
11 اعمار پل یک دهنه پل جوی انجیل  330600 100%
12 سروی کانال   نواحی مختلف 497000 100%
13 کانال آبرو   ناحیه یازدهم 497835 100%
14 کانال زیز زمینی    ناحیه دوم 168040 100%
15 کانال مقطع مطابق نقشه  60 متر  مربوط ناحیه چهارم شاروالی  497340 100%
16 رنگ آمیزی جداول ناحیه پنجم   سرک بانک خون الی اخیر 64 متره 272495 100%
17 کانال عمومی 70 متر  از جوی انجیل الی قریه باغدشت  482447 100%
18 جویچه مقطع D 350 متر ناحیه پنجم شاروالی 435960 100%