شاروال هرات

 
 
 
 
 
هدف عمومی شاروالی: اداره، رهبری، انسجام و هماهنگی تمام امور شاروالی
مسئولیت‌های وظیفه‌ای:
1) تهیه و ترتیب پلان کاری شاروالی مربوطه و منظوری آن.
2) تطبیق اهداف و برنامه‌های کاری شاروالی با در نظر داشت برنامه‌های اداره مستقل ارگان‌های محلی.
3) مشورت با رئیس عمومی امور شاروالی ها در رابطه به تمام موضوعات اجراآتی و پالسی بخش شاروالی. 
4) عرضۀ خدمات، تنظیم امور کاری، اداره و مدیریت و هماهنگی با اداره مستقل ارگان‌های محلی و مردم محل.
5) نظارت و کنترل آمریت ها و همچنان تمامی برنامه‌ها، پروژه‌ها، عرضه خدمات و سایر فعالیت‌های شاروالی.
6) تطبیق قوانین و مقررات  مربوط به حکومت‌داری شار والی‌ها و اعمال صلاحیت‌های حقوقی شار والی‌ها
7) صدور لایسنس و جواز نام‌ها و تعلیق و ابطال آن‌ها در صورت تخطی از شرایط قانونی .
8) حصول اطمینان از اخذ اجازه نام‌های ساخت‌وساز ساختمان‌ها و تخریب ساختمان‌های غیرقانونی با همکاری ادارات مربوطه .
9) اقدامات لازم برای حفظ و نگهداری ملکیت‌های شاروالی و منابع طبعی مربوط به شار والی‌ها
10) سمع و حل مشکلات ساکنین در خصوص امور مربوط به شاروالی
11) تدوین پلان جامع و اقدام به‌موقع برای تزئید منابع عایداتی و عواید ، رشد و جمع‌آوری عوايد، توسعه ساحات سبز ، و حفظ محیط‌زیست و استفاده ازآن‌جهت تطبیق پلان‌های انکشافی , اهداف و اولویت‌های پرو گرام‌های  شاروالی.
12) قبول کمک و اعانه به نمایندگی از اداره مستقل ارگان‌های محلی در مطابقت به قوانین نافذه کشور. 
13) ترویج و ترغیب فرهنگ مشارکتی و شهرنشینی در بین ساکنین شهر.
14) تثبیت، تفکیک و راجستر ملکیت‌های شخصي  و دولتی.
15) اعمار و مراقبت از تأسیسات عام‌المنفعه شهری. 
16) ایجاد روابط دوستانه با ادارات دولتی و غیردولتی و سکتور خصوصی در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه کشور.
17) همکاری و هماهنگی با دیگر ریاست‌های اداره مستقل ارگان‌های محلی و ولایات کشور و تشریک‌مساعی با شار والی‌های ولسوالی ها جهت ایجاد و سازمان‌دهی  یک انجمن شاروالی اداره مستقل ارگان‌های محلی.
18) در مطابقت به قانون شاروالی‌ها در انجام فعالیت‌ها در ساحات مالی ، زیربناها ، عرضه خدمات و تطبیق پلان‌ها مستقلانه ، مکاتیب و پیشنهادات را با رعایت سلسله‌مراتب از طریق مقام ولایت به مرکز گسیل می‌دارد.
حصول اطمینان از تطبیق اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود.