ریاست حکومتداری شهری

 
هدف وظیفه‌ای:
ترویج، تعمیم و نهادینه‌سازی حکومتداری خوب در شهرها جهت تزئید مؤثریت و پاسخگویی خدمات و افزایش رضایت مردم به منظور تقویت و استحکام مشروعیت نظام.
مکلفیت‌ها و مسئولیت‌های وظیفه‌ای:
1. ترتیب پلان کاری آمریت‌های مربوطه در مطابقت با پلان شاروالی جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
2. افزایش آگاهی کارمندان و شهروندان از قوانین، مقررات، پالیسی‌ها، طرزالعمل‌ها و استراتیژی‌ها جهت مدیریت مؤثر و قانونمند امور شهری.
3. ایجاد و تقویت هماهنگی و روابط با مؤسسات دولتی و غیر دولتی ملی و بین‌المللی، مؤسسات علمی و تحصیلی و نهادهای جامعه مدنی جهت ارتقای ظرفیت و همکاری با شاروالی.
4. حصول اطمینان از ترویج و ترغیب فرهنگ حکومتداری خوب به شمول حکومتداری و خدمات‌رسانی الکترونیکی و فرهنگ شهرنشینی در بین شهروندان جهت بهبود وضعیت شهری.
5. حصول اطمینان از ایجاد و فعالیت شورای مشورتی شاروالی، شورای مشورتی ناحیه، شورای انکشافی گذر و شورای انکشافی محل و راه اندازی پلانگذاری، بودجه سازی، نظارت و ارزیابی مشارکتی با نقش فعال شوراها.
6. حصول اطمینان از طرح و تطبیق برنامه‌های منظم  فرهنگی و آگاهی دهی، نشست‌های حسابدهی و مدیریت مؤثر وب‌سایت و صفحات اجتماعی جهت حصول اطمینان از دسترسی شهروندان، رسانه‌ها و نهادهای جامعه مدنی به اطلاعات شاروالی.
7. حصول اطمینان از تهیه و تطبیق برنامه‌ها برای جوانان و زنان و ترویج تساوی جنسیت در اداره و برنامه‌های شهری.
8. حصول اطمینان از ترویج فرهنگ خدمات شهروند محور، فعالیت منظم مراکز خدمات مراجعین و رسیدگی به شکایات شهروندان.
9. حصول اطمینان از عضویت فعال شاروالی در شبکه‌ها و اتحادیه‌ها و تطبیق موافقت‌نامه‌های خواهرخواندگی شهری.
10. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایت آمرین ذیصلاح مربوط به وظیفه مطابق قوانین، مقررات، اهداف وزارت / اداره.