ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری

هدف وظیفه: کنترول، نظا رت و اجرای امور خدمات سکتوری و تخنیکی و مدیریت های تحت اثر.
 
مسئولیت‌های وظیفه‌ی:
1. اعمال نظارت عمومی بالای دفاتر و مدیریت‌های تحت اثر.
2. حصول اطمینان از تأمین عرضه خدمات موثر و بهتر برای شهروندان. 
3. جلوگیری از تداخل کاری بین پروگرام‌های آمریت‌ها و واحدهای وظیفه‌ای تحت نظارت. 
4. ایجاد هماهنگی بین مدیریت‌ها جهت عرضه خدمات بهتر و مؤثر به شهروندان. 
5. رفع به موقع مشکلات فنی و تخنیکی مدیریت‌های تحت اثر.
6. تأمین اشتراک و نمایندگی از اداره مربوطه در مجلس اداری.
7. مشوره و هماهنگی با شاروال در مواردیکه نیاز به توجه جدی دارد.
8. راه اندازی  و بازنگری پروگرام سالانه، پلانگذاری و فعالیت‌های بودجه‌ای برای تمام مدیریت‌های تحت اثر.
9. حصول اطمینان از حفظ و نگهداشت ملکیت‌های شاروالی.
10. حصول اطمینان از اجرای امور زیربنایی شاروالی.
11. حصول اطمینان از تطبیق برنام‌های تنظیفی و سرسبزی شاروالی.
12. تهیه و ارائه گزارش منظم از اجراآت کاری ماهوار، ربع وار و سالانه به شاروال.
13. اجرای سایر وظایف برحسب هدایت آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفه مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت / اداره.