ریاست عواید، محاسبه و امور اداری

هدف وظیفه:  کنترول، نظارت، انسجام و رهبری از اجرای امور مالی و اداری شاروالی مربوطه.

 
مسؤلیت های وظیفوی:
1. نظارت از کارکردهای آمریت‌های عواید و محاسبه و اداری تحت نظر.
2. تشریک مساعی و رهنمایی در طرح و تدوین پلان‌های کاری آمریت‌ها و مدیریت‌های تحت اثر.
3. رهنمایی در طرح و تدوین رهکارهای مؤثر و کارا جهت جمع‌آوری  و رشد بهتر عواید شاروالی بر مبنای قانون.
4. جلوگیری از تداخل کاری بین آمریت‌ها و واحدهای وظیفه‌ای تحت اثر.
5. تأمین عرضه خدمات موثر و بهتر برای تمام مدیریت‌ها.
6. ایجاد هماهنگی بین آمریت‌ها جهت عرضه خدمات بهتر و مؤثر به ادارات ذیربط.
7. رفع به موقع مشکلات امور مالی و اداری مدیریت‌های تحت اثر.
8. تامین اشتراک و نمایندگی از اداره مربوطه در مجلس اداری.
9. مشوره و هماهنگی با شاروال در مواردیکه نیاز به توجه جدی دارد.
10. راه اندازی و بازنگری پروگرام سالانه، پلانگذاری و فعالیت‌های بودجه‌ای برای تمام مدیریت‌های تحت اثر.
11. تدوین و ارائه پلان بودجه‌ای و تدارکاتی سالانه در مشوره و هماهنگی با شعبات تحت اثر.
12. تهیه و ارائه گزارش منظم از اجراات سالانه به شاروال.
13. اجرای سایر وظایف برحسب هدایت آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفه مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت / اداره.