مصارف

مصارف عمومی شاروالی هرات در بخش‌های مختلف همچون پروژه‌های انکشافی در سال مالی ۱۳۹۷
 
مجموع مصارف در سال مالی ۱۳۹۷ - ۳۳۰،۰۴۵،۲۸۱ افغانی می‌شود.