عواید

عواید عمومی شاروالی هرات از چشمه‌های عایداتی در سال‌های مالی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷.
 
- مجموع عواید در سال مالی ۱۳۹۶ - ۴۹۲،۶۹۵،۸۸۸ افغانی می‌شود.
- مجموع عواید در سال مالی ۱۳۹۷ - ۵۹۵ میلیون افغانی می‌شود.
شاروالی هرات در سال مالی ۱۳۹۷ - ۱۰۲ میلیون افغانی تزئید عواید داشته است.