آمریت ناحیه چهاردهم

پریزینتیشن معرفی و کارکرد ناحیه چهاردهم
 

فایل

 
 
هدف عمومی آمریت ناحیه:
اداره، کنترل و رهبری آمریت نواحی ترویج فرهنگ اشتراکی عامه در طرح و تطبیق پروگرام ها و پروژه‌های تنظیفاتی، سر سبزی ناحیه مطابق به قوانین و مقررات.
مسئولیت‌های وظیفه‌ای:
1) مراقبت از تطبیق اهداف پروگرام های شاروالی و نظارت کنترل از تطبیق هدایات اوامر و اجراآت مقام شاروالی.
2) حصول اطمینان از ترتیب دفاتر منظم و مکمل املاک و احصائیه دقیق پیرامون ملکیت‌های خصوصی و دولتی.
3) حصول اطمینان از تفکیک املاک تجارتی، صنعتی و رهایشی جهت اجراآت شفاف در قبال این ملکیت‌ها.
4) حصول اطمینان از ثبت، حفظ و مراقبت تمام پروژه‌های انکشافی که توسط دولت یا مؤسسات تمویل کننده در ناحیه تطبیق می‌گردد.
5) حصول اطمینان از اتخاذ تدابیر جهت تحصیل جدی عواید نواحی بر وفق موازین و منافع ریاست عمومی اداره مستقل ارگان‌های محلی طبق قانون و مقررات.
6) حصول اطمینان از حفظ و نگهداری اسناد عوایدی و سائر اسناد و مدارک ناحیه، تصفیه باقیات سال‌های گذشته شهروندان.
7) حصول اطمینان از جلوگیری از تصاحب غیرقانونی ملکیت‌های دولتی که ‍توسط افراد و اشخاص و اعمار ساختمان‌های خودسر و بدون نقشه در نواحی.
8) حصول اطمینان از جلب همکاری مؤسسات دولتی و غیردولتی جهت راه‌اندازی برنامه‌های پاک‌سازی و سرسبزی نواحی.
9) حصول اطمینان از ایجاد و تطبیق روش‌ها و سیستم‌های مؤثر در رابطه به حفظ و نگهداشت محیط‌زیست (حفظ‌الصحه، مراعات اصول صحی، دفع کثافات و پاکی ساحات عامه) در محدوده نواحی مربوطه.
10)  حصول اطمینان از دایر نمودن نشست‌ها و جلسات دوام‌دار با نمایندگان و متنفذان محل در رابطه به عرضه خدمات بهتر در سطح ناحیه
11) حصول اطمینان از فراهم آوری تسهیلات کافی برای تنظیف و سرسبزی ناحیه به همکاری و اشتراک ساکنین ناحیه مربوطه جهت ایجاد محیط‌زیست بهتر.
12) حصول اطمینان از طرح و تطبیق برنامه‌ها برای حفظ، ایجاد ساحات سبز، توسعه آن در ناحیه و اتخاذ تدابیر مؤثر در رابطه به متخلفین پرداخت عواید شاروالی.
13) حصول اطمینان از ترویج فرهنگ اشتراکی عامه در طرح و تطبیق پروگرام ها و پروژه‌های تنظیفاتی، سر سبزی ناحیه.
14) حفظ محیط و استفاده مداوم منابع طبیعی با مشاوره با اجتماعات محلی.