آمریت ناحیه هفتم

مدیر عمومی ناحیه هفتم: 

شماره تماس با مدیریت:

                                     234687

تعداد پرسونل:5 نفر

تعداد گذر های این ناحیه:29 گذر

مجموع نفوس : 183175 نفر

تعداد نفوس مرد ها: 84962 نفر

تعداد نفوس زن ها: 98213 نفر

تعداد معلولین: 368 نفر

تعداد معتادین: 315 نفر

فیصدی اشخاص باسواد: 49 فیصد

فیصدی اشخاص بی سواد: 51 فیصد

مکاتب دولتی : 2 مکتب

مکاتب خصوصی: 2 مکتب

مدارس دینی: 7 مدرسه

کودکستان خصوصی : 1 کودکستان

زیارتگاها: 30 آرامگاه

مراکز امنیتی : 7 مرکز

آبدات تاریخی: 15 آبده تاریخی

تعداد کلینیک های خصوصی : 4 کلینیک

تعداد داروخانه ها : 44 دربند

تعداد رستورانت ها : 5 رستورانت

تعداد هوتل ها: 22 دربند

اماکن دولتی: 2 نقطه

اماکن ورزشی : 1 محل

اماکن تفریحی : 1 پارک

تعداد خانه ها: 26406 دربند

تعداد دوکاکین 2599 دربند

مسجد جامع: 34 محراب

 

حدود اربعه : شمالاً به سرک شهرنو و جاده هاشمی با ناحیه پنجم و نهم جنوباً به بازار عراق و پایان آب با ناحیه دهم ، شرقاً به چهار بازار با ناحیه دوم ، غرباً به ولسوالی انجیل هم مرز و متصل میباشد.