آمریت ناحیه ششم

مدیر عمومی ناحیه ششم:  

شماره تماس با مدیریت:                                  446073

تعداد پرسونل:9 نفر

تعداد گذر های این ناحیه:16 گذر

مجموع نفوس : 60000 نفر

تعداد نفوس مردها: 28000 نفر

تعداد نفوس زن ها: 32000 نفر

تعداد معلولین: 265 نفر

تعداد معتادین : 367 نفر

فیصدی اشخاص باسواد: 50 فیصد

فیصدی اشخاص بی سواد: 50 فیصد

مکاتب دولتی: 2 مکتب

مکاتب خصوصی: 1 مکتب

مدارس دینی: 2 مدرسه

زیارتگاها: 4 آرامگاه

مراکز امنیتی: 3 مرکز

تعداد خانه ها: 8470 دربند

تعداد دوکاکین: 1193 دربند

اماکن دولتی: 7 نقطه

اماکن ورزشی: 1 محل

اماکن تفریحی: 1 پارک

بانک های خصوصی: 1 بانک

تعداد کلینیک های خصوصی: 2 کلینیک

تعداد داروخانه ها: 30 دربند

تعداد رستورانت ها: 2 رستورانت

تعداد هوتل ها: 2 دربند

 

حدود اربعه : شمالاً به سرک فرقه با ناحیه هشتم ، جنوباً به کار آباد ولسوالی انجیل ، شرقاً به جوی انجیل با ناحیه یازدهم ، غرباً به شاهراه هرات قندهاربا ناحیه چهارم هم مرز و متصل میباشد.

 

فعالیت ها در سطح ناحیه ششم:

 

1- ترمیم فلکه پارک ترقی که بر اثر حادثات ترافیکی تخریب گردیده بود

 

 

 

 

2- پاک کاری کانال ها در هر ماه توسط ناحیه

 

 

 

 

3- راه اندازی میدان بار در سطح ناحیه ششم برای نظم بیشتر در این منطقه

 

 

 

 

4- جغل اندازی

 

 

 

 

5- عقب نشینی اخیر جاده مجیدی

 

 

 

 

6- نهال شانی در سطح ناحیه