مدیریت قراردادها

 
مدیریت قراردادهای شاروالی هرات یکی از بخش‌های مهم این اداره است که از طریق این بخش ملکیت‌های اداره شاروالی جهت سرمایه‌گذاری و استفاده بهینه برای رشد عواید این اداره، به قرارداد سپرده می‌شوند و همچنین مطابق به قوانین نافذه کشور پروژه‌های انکشافی را جهت تطبیق به سکتورهای دولتی و خصوصی به اعلان سپرده و قرارداد می‌نمایند.

فعالیت‌های اخیر مدیریت عمومی قراردادها

فعالیت‌ها در بخش قراردادهای عوایدی:
1. قرارداد تخریب و اعمار مجدد دوکاکین جاده شمالی و جنوبی مسجد جامع شریف که قبلآ بصورت غیر منصفانه فی مابین ریاست شاروالی و شرکت نوی عارف احسان لمتید برای مدت 25 سال عقد قرارداد گردیده بود اکنون از جانب مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان فسخ قرارداد گردیده و قرار است از بودجه ریاست جمهوری به شکل سنتی اعمار و مورد بهر برداری قرار گیرد. 
2. تعدادی هشت ملکیت ریاست شاروالی که در ذیل ذکر میگردد قبلأ بشکل غیر منصفانه با شرکت‌ها و اشخاص برای مدت‌های مختلفی عقد قرارداد گردیده بود توسط محمد داود انوری شاروالی هرات مورد ارزیابی قرار گرفت که قراردادهای متذکره قابل فسخ بوده و اسناد فسخ آن در حال طی مراحل میباشد.
1- قرارداد پارک حلالی یا پای حصار   5 ساله
2- هوتل، تالار و پارک پشتونت پل    5 ساله 
3- محل تفریحی قایق‌رانی واقع پشتون پل   5 ساله 
4- قرارداد پارک فرهنگ یا گلها      5 ساله 
5- قرارداد رستورانت تاج محل       10 ساله 
6- قرارداد دوکاکین مقابل هوتل پارک مربوط ناحیه ششم 25 ساله 
7- قرارداد ضلع جنوب غربی پارک ترقی   25 ساله 
8- قرارداد زمین تیاتر     25 ساله 
3. غرفه جات و غیره فعالیت های تجارتی ساحه پارک تفریحی تخت سفر توسط مقام محترم ریاست شاروالی و مسئولین بخش های مربوطه مورد ارزیابی قرارگرفت.
الف: حدود یک صد متر از ساحه پارک تخت سفر توسط یک شخصی به‌صورت غیر قانونی و بدون قرارداد فنس گرفته و به داخل محوطه متذکره تخت سماواری گذاشته و فعالیت تجارتی می‌نمود توسط موظفین ریاست شاروالی تخت های مذکور به ریاست شاروالی انتقال و ساحه متذکره پاک کاری گردید . 
ب: حدود 2500 متر زمین که قبلأ از قرار فی متر حدودأ /7- افغانی عقد قرارداد گردیده بود مدت قرارداد آن ختم گردیده و زمین مذکور از قرارداد اخذ و به موظفین ریاست شاروالی هرات تسلیم داد شده است و ساحه مذکور بعد از تصفیه حساب با شخص قرارداد مجددأ به اعلان مزایده سپرده خواهد شد.
ج: تمام غرفه جات ساحه پارک تخت صفر مورد ارزیابی قرار گرفته که فعلأ هم تحت تصفیه حساب کرایه قبلی میباشد که بعد از تصفیه حساب با قیمت کرایه روز بعد از طی مراحل تدارکاتی تهجائی غرفه جات متذکره عقد قرارداد خواهد شد.
4. تمام غرفه جات سطح شهر از جمله غرفه جات ساحه پارک ترقی ، پارک بوستان لاله ، سرک خواجه عبدالله انصاری، پارک جدید شاروالی ، پارک باغ ملت ، ساحه درب ترمینال باربری و غیره ساحات مختلفه شهر مورد سروی و ارزیابی قرار گرفته که برای تمام غرفه داران ساحات متذکره اکیدأ تذکر داده شده است که جهت تمدید قرارداد و یا اخذ قرارداد جدید درخواستی های شانرا به اسرع وقت به ریاست شاروالی هرات بسپارند و بزود ترین فرصت تهجائی غرفه جات ساحات متذکره بعد از طی مراحل تدارکاتی به قیمت کرایه روز عقد قرارداد خواهد شد .
5. قرار داد ساحه شمال شرق استدیوم ورزیشی هرات که قبلأ با رستورانت 50 50 به مبلغ کرایه ماهوار /50000- افغانی عقد قرارداد گردیده بوده است اکنون توسط هیأت موظف ریاست شاروالی مورد ارزیابی قرار گرفت که بعد از ارزیابی هیأت تخلفات و نواقصات پارک متذکره توسط قراردادی آن مرفوع گردیده و کرایه ماهوار آن به اساس نظریه هیأت به مبلغ /150000- افغانی ارتقا یافته است.
 
فعالیت‌ها دربخش قراردادهای انکشافی 
در طی سال مالی 1397 قرارداد های انکشافی ذیل عقد گردیده و عملأ کار های آن آغاز شده و حتی تعدادی از قرارداد های ذیل کار عملی آن موفقانه به پایان رسیده است.
1. اعمار پل گوالیان مربوط ناحیه 4 به مبلغ /9746400- افغانی توسط شرکت ساختمانی بهسازان شرق 
2. اعمار دیوار اسنادی نواحی 9 و 13 به مبلغ /12909440- افغانی توسط شرکت های بنیاد تابش و جامی محب.
3. اعمار کانال مربوط نواحی 6-8-9 و 13 به مبلغ /9766013- افغانی توسط شرکت های بنیاد برتر و الجبیر 
4. اعمار مجدد جویچه های پارک ترقی ناحیه 6 به مبلغ 1484600- افغانی توسط شرکت ساختمانی الطاف وحید.
5. اعمار کانال بطول 725 متر گذر میان چمن ناحیه 8 به مبلغ /3971346- افغانی توسط شرکت ساختمانی کسرا 
6. اسفالت 3،5 کیلومتر جاده باغ زاغان و نواحی مختلف به مبلغ 42745000- افغانی توسط شرکت ساختمانی بناگران افغان 
7. اعمار پلچک ها مربوط نواحی مختلف به مبلغ /6262474- افغانی توسط شرکت ساختمانی مهیار 
8. اعمار کانال بطول 705 متر گذر 5 متره ناحیه 8 به مبلغ /11513010- افغانی توسط شرکت ساختمانی انکشاف غرب 
9. اعمار کانال بطول 320 متر و عرض 60 سانتی متر گذر غیزان مربوط ناحیه 6 به مبلغ /503304- افغانی توسط شرکت ساختمانی انکشاف غرب 
10. اعمار کانال کوچه گدام الی کوچه بازارچه مربوط ناحیه دوم به مبلغ /1961120- افغانی توسط شرکت ساختمانی انکشاف غرب.
11. اعمار کانال به طول 720 متر مربوط ناحیه 14 به مبلغ /14025250- افغانی با شرکت ساختمانی بنیادبرتر.
12. اعمار کانال به طول 1200 متر محل ساربانها مربوط ناحیه 10 به مبلغ /11662700- افغانی با شرکت ساختمانی بنیاد برتر.
13. تهیه لوازم و ترمیم لودر شش سندره به مبلغ /1305400- افغانی با شرکت لوژیستکی افغان سعادت.
14. اعمار کانال به طول 425 متر مربوط ناحیه 9 به مبلغ /3059000- افغانی با شرکت ساختمانی مهیار.
 
 
هدف وظیفه: حصول اطمینان از تنظیم درست اسناد قرارداد ها،  طی و مراحل آنها به اسرع وقت و نیز عقد قرارداد ها فی مابین شاروالی و جانب مقابل در مطابقت با قوانین و مقررات.
مسئولیت‌های وظیفه‌ای:
1) ارایه مشوره ها جهت حل مشکلات وظیفوی اداره ، رهنمائی کارکنان جدید التقرر و ارتقای ظرفیت کاری شان
2) مدیریت کارمندان تحت اثرجهت حصول اطمینان ازاستخدام، تشویق ، رشد وآموزش آن ها.
3) عقد بموقع قرارداد ها و جایداد های شاروالی
4) حصول اطمینان از تطبیق لوایح و مقررات اجاره داری ها
5) هماهنگی با مستوفیت غرض تحویلی مالیه قرارداد ها 
6) آخذ بموقع روند دواطلبی ها / مزایدات جایداد های  شاروالی و تنظیم اسناد اشتراک کنندگان
7) طرح و تطبیق روشها و سیستم های پیگیری از قرارداد ها 
8) ترتیب و تنظیم منظم اسناد قرارداد ها و دیتابیز قرارداد ها و قراردادی ها
9) همکاری با سایر شعبات در زمینه حصول بموقع مبالغ معینه مندرج قراردادها و تحصیل باقیات
10) انجام بررسی های نوبتی از قراردادهای شراکت با سکتور خصوصی و افراد ، دریافت چگونگی. 
11) اجرای سایر وظایف برحسب هدایت آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفه مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت / اداره.