مدیریت عمومی منابع بشری

مدیریت عمومی منابع بشری

هدف مدیریت منابع بشری:
پلانگذاری منابع بشری، فراهم آوری تسهیلات، مراقبت از تطبیق قوانین ومقررات، همکاری مستقیم کمیته استخدام داخلی وارزیابی اجراأت شعبات تحت اثردرمطابقت بااحکام قانون، مقررات وطرزالعمل های مربوط.
مسئولیت‌های وظیفه‌ای:
1)   مراقبت ازتطبیق اهداف وپروگرام های مدیریت عمومی منابع بشری با درنظر داشت اهداف وپروگرام های اداره مستقل ارگان های محلی.
2)    حمایت و انکشاف کارمندان منابع بشری و هماهنگ ساختن کار آنها به منظور اجراآت مؤثر و مفید برای نائل آمدن به اهداف اداره.
3)     ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدل، تقاعد، ترفیع، توزیع، سجل، فوتی، مستعفی و انفکاک کارکنان اداری
4)    کنترل ومراقبت ازصحت، رفاه، مصؤنیت، نظم و دسپلین اداره و حاضری یومیه کارکنان. 
5)   تطبیق اوامر و هدایات مقامات صالحه اداره ریاست عمومی اداره مستقل ارگان های محلی
6)   استخدام کارکنان شاروالی در مطابقت به قانون کارکنان خدمات ملکی براساس رقابت آزاد.
7)   طرح رهنمودها برای ترتیب و تطبیق پالیسی های منابع بشری در شاروالی مربوطه.
8)   اجرای سایر وظایف که مرتبط با منابع بشری بوده و برای دستیابی به اهداف کلی اداره ریاست عمومی اداره مستقل ارگان های محلی ضروری باشد.
9)   مطالعه، تحلیل، و تأیید پلان های کاری که توسط کارکنان مدیریت منابع بشری تهیه شده است.
10) ترتیب پلان کاری و ارایه گزارش ازاجراآت انجام شده بطورماهوار، ربعوار وسالانه به مقام .
11) اجرای سایر وظایف برحسب هدایت آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفه مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت / اداره.