مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی

 
 
یکی از شعبات کلیدی ریاست شاروالی بوده که هدف آن ایجاد سهولت و تسریع امور الکترونیکی مالی و اداری شعبات شاروالی بوده که با طرح و تطبیق پالیسی مناسب برای بهبود وضعیت سیستم تکنالوژی معلوماتی شهر هرات تلاش می‌کند.
بخش‌های مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی عبارت اند از:
مدیریت سیستم معلوماتی
ماموریت سیستم  معلوماتی
ماموریت آی تی 
ماموریت دیتابس
مدیریت سخت افزار و شبکه
ماموریت سخت افزار وشبکه
ماموریت تخنیک 
فعالیت‌های روزمره که انجام می‌شود عبارت اند از:
توزیع، بررسی و فعال نگه‌داشتن اینترنت شعبات شاروالی هرات.
ترمیم و فعال  نگه‌داشتن سیستم‌های شعبات.
نظارت کنترول و backup از دیتابیس‌های اداره شاروالی (دیتابس ثبت مراجعین، ثبت عرایض،ثبت مراجعین مرکز خدمات مراجعین و IFMS).
توزیع کارت هویت و کارت وسایط نقلیه کارمندان شاروالی.
پاسخ دهی به مشکلات مردم از طریق شماره تماس  115 و اطلاع دهی به مرجع مربوطه.
کنترول و بررسی از GPS  وسایط نقلیه شاروالی.
کنترول و بررسی از کامره‌های امنیتی شعبات شاروالی.
همکاری در امور تخنیکی و همچنان آماده ساختن امور تخنیکی از قبیل پروگرام‌های مرتبط با امور شاروالی.
پلان این مدیریت در راستای نهادینه‌سازی سیستم اداری الکترونیکی در تمام بخش‌های این اداره به منظور ایجاد یک سیستم سریع و دقیق می‌باشد.
 
 
هدف وظیفه: طرح و تطبیق پالیسی مناسب برای بهبودی وضع سیستم تکنالوژی معلوماتی  شاروالی مربوطه.
مسئولیت‌های وظیفه‌ای:
1. مراقبت از تطبیق برنامه های اداره مربوطه.
2. نظارت و بررسی  از اجراآت کارکنان مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی.
3. تطبیق پالیسی های ملی وبین المللی درمورد دیتا بیس های الکترونیکی .
4. ترتیب تماس ها ، ملاقات ها وتبادل تجارب با ارگانهای بین المللی درعرصه اداره الکترونیکی.
5. نظارت از تحلیل و دیزاین دیتابیس شاروالی مربوطه.
6. طرح و تطبیق پالیسی مناسب برای بهبودی وضع سیستم تکنالوژی معلوماتی.
7. نظارت و بررسی در خریداری وسایل مربوطه به بخش تکنالوژی معلوماتی.
8. فراهم ساختن معلومات و پروگرام های جدید و تازه برای تمام  کارکنان.
9. حصول اطمینان ازمرتبط ساختن تمام کارکنان دفتر به شبکه انترنیت.
10. مساعدت و همکاری با تمام کارکنان در امور طبع، چاپ، وفوتوکاپی مکتوب ها واسناد و همچنان آماده ساختن امورتخنیکی از قبیل پروگرام های مرتبط با کار شاروالی.
11. دریافت حل مشکلات شبکه انتر نیت و اخذ یا انقطاع ارتباط انترنیت.
12. دادن و گرفتن حقوق استفاده  از سهولیت های کمپیوتری از طریق ساختن ویا از بین بردن زمینه های دسترسی استفاده کنندگان.
13. تنظیم تمام امور سافت ویری و هارد ویر کمپیوتر در شاروالی.
14. ارایه پیشنهادات موثر در جهت رفع موانع کاری به مقامات صالحه.
15. اجرای سایر وظایف برحسب هدایت آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفه مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت / اداره.