آمریت دفتر

 
 
 
 
این آمریت یکی از آمریت‌های مهم اداره شاروالی بوده که تحت اثر مستقیم مقام رهبری شاروالی هرات فعالیت می‌نماید. آمریت دفتر مقام رهبری شاروالی هرات مسئولیت انجام امور اداری، پیگیری اسناد و تعقیب هدایات را به عهده داشته که روزمره تمامی اسناد مرتبط به این اداره، ملاحظه شده و به امضاء می‌رسد که بر علاوه آن هدایات و مکاتیب را به سایر شعبات و دیگر ادارات دولتی و خصوصی ارسال می‌کند.
آمریت دفتر اداره شاروالی هرات در تشکیل خود به شمول آمر، یک مأمور اداری دارد که به طور کُل وظایف تکثیر هدایات، اخذ گزارشات اداری و همچنان فایل بندی اسناد اداری و...
 
 
 
هدف وظیفه: ترتیب، تنظیم و مراقبت از اموراداری/اجرائیوی مقام ریاست شاروالی.
مسؤلیت‌های وظیفه‌ای:
1. ترتیب و تنظیم امور اجرائیوی مقام ریاست شاروالی
2. اخذ هدایات جهت اجرات کاری و پیشبرد وظایف محوله طبق لایحه وظایف.
3. مدیریت کارمندان تحت اثرجهت حصول اطمینان از تشویق، رشد وآموزش آن‌ها.
4. ترتیب و تنظیم سیستم فایلنگ دفتر و حفظ و نگهداری اسناد لازمه در دوسیه‌ها.
5. تکثیر و ارسال مصوبات، هدایات و فرامین مقام اداره به تمام شعبات اداره مربوط.
6. تحریر نمودن مکاتیب پیشنهادات، استعلام ها، هدایات و سائراسناد ضروری.
7. به دسترس قرار دادن اسناد لازمه به آمریت مربوط.
8. مراقبت وکنترول از وسایل و تجهیزات دفاتر آمریت.
9. پیشنهاد و طی مراحل اسناد تجهیزات وسایل مورد نیازکارکنان آمریت.
10. مراقبت و بررسی از امور اداری آمریت.
11. حصول اطمینان از تعقیب هدایات توسط شعبات مربوطه آمریت.
12. آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظایف محوله.
13. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفه مطابق قوانین، مقررات واهداف وزارت/اداره.