مدیریت مرکز خدمات مراجعین

 
مرکز خدمات مراجعین که در چوکات شاروالی هرات ایجاد گردیده، هدف آن ایجاد سهولت در طی مراحل اسناد مراجعین به وقت و زمان آن و جلوگیری از سرگردانی شهروندان می‌باشد.
در مرکز خدمات مراجعین به شمول مدیریت این مرکز، نمایندگی‌های شعبات بانک، جوازنامه‌های صنفی، ثبت عرایض، منابع بشری، تکنالوژی معلوماتی، لوایح و اشتهارات، ویزه اسناد، بخش صفائی اسناد، قرارداد غرفه‌جات و شعبه معلومات فعالیت دارند که مطابق به لایحه وظایف جراآت یومیه خویش را انجام می‌دهند.
فعالیت‌های عمده‌ای که در این مرکز صورت می‌گیرد در بخش‌هایی همچون خدمات بانکی است که بر علاوه توزیع معاشات در قسمت جمع‌آوری عواید اداره شاروالی از درک پرداخت محصول خدمات شهری (صفائی و جوازهای صنفی) و دیگر بخش‌های این اداره، سهولت‌های زیادی را ایجاد نموده است. بخش دیگر شعبات معلومات و پذیرش و همچنان بخش ثبت عرایض است که روزانه اسناد شهروندان را ثبت و راجستر نموده و خدمات مورد نیاز آنان را تأمین می‌نماید. در قسمت طی مراحل اسناد صفائی ملکیت‌ها و توزیع جوازنامه‌های صنفی باید گفت که روزانه اسناد زیادی ازین قبیل را ثبت، طی مراحل و توزیع می‌کند.
در بخش ویزۀ اسناد که روزانه از همه بخش‌های کاری شعبات مربوطه شاروالی هرات مواصلت می‌ورزد و روزانه ده‌ها اسناد مختلف‌النوع و حواله‌جات  به این بخش راجع گردیده که بررسی و کنترول می‌گردد.
و همچنین باید گفت که مدیریت مرکز خدمات مراجعین جهت بهبود عملکرد این مرکز فعالیت‌های ذیل را نیز انجام می‌دهد، تدویر جلسه اداری با کارمندان بخش‌های مختلف مدیریت مرکز خدمات مراجعین و همچنان ثبت شکایات به سیستم مدیریت شکایات و راجع ساختن آن به مراجع مربوطه و دیگر فعالیت‌هایی که مطابق به لایحه وظایف انجام می‌پذیرد.