آمریت تنظیف و سرسبزی

برنامه شاروالی برای پاک کاری و پاک نگهداشتن شهر هرات

 
شهر پاک، تمیز و زیبا ساختنی است، نه یافتنی.
برای ساختن یک شهر پاک، نقش و اشتراک همه باشندگان آن  ضروری و حیاتی است. براساس همین مسؤلیت شاروالی هرات خود را از همه بیشتر آماده میکند تا مدیریت ساختن شهر پاک  در هرات را عملی کند. روی این منظور شاروال هرات به امریت تنظیف، مدیریت سرسبزی، امریت حکومت داری خوب، و مدیریت تنظیم مارکیت ها هدایت میدهد تا با همآهنگی شورای شهر، امرین نواحی پانزده گانه ، وکلای گذر، شورا های انکشافی وهمکاری ادارات محترم دولتی و غیر دولتی  تدابیر و رهکار های ذیل روی دست گرفته شود.
اول: یکی از علت های عمده کثیف بودن جاده های عمومی شهر بر میگردد به دوکان داران، بساطی ها، وچرخداران وهمچنان بعضی از عابرین پیاده. در دو نوبت تنظیف شاروالی در حشر عمومی تمام جوی های شهر را لای روبی کرده، پیاده رو ها، و جاده های شهر را جاروب کشی میکند. به منظور حفظ و مراقبت نظافت شهر شاروالی هرات راهکار های روی دست میگیرد.
دوم: برای پاک نگهداشتن شهر آمریت  تنظیف شاروالی  با همآهنگی نزدیک و قاطع اتحادیه محترم پیشه وران به تمام دوکانداران، بساطی ها ، و دست فروشان کنار خیابان (حتی خانه های که در جوار خیابانها موقعیت دارند) از طریق تبلیغات کتبی، شفاهی ، و تصویری در باره  پاک نگهداری مقابل دوکاکین، اطراف بساط ها، و یا چرخ های خود مسُولیت بگیرند، بدین معنی که درین زمینه ملزم ساخته شوند.
سوم: آمریت تنظیف با همآهنگی و همکاری اتحادیه محترم پیشه وران تمام دو کانداران، بساطی ها، و چرخداران مکلف ساخته شوند که سطل و یا خریط بخاطر جمع آوری آشغالهای خود داشته باشند.
چهارم: تنظیف شاروالی چند عراده سه چرخه را در هر چند خیابان با افراد و یا شرکت ها قرارداد وموظف سازد تا آشغالهای دوکاکین را همه روزه از دوکانها جمع آوری کند.
پنجم: تنظیف شاروالی با همکاری حکومت داری خوب، وکلای گذر، و مدارس گروپ های سیار به گونه رضا کاراز میان افراد جامعه  تشکیل دهد تا در خیابانها گشت زنی و درباره نظافت شهری تبلیغ کنند.
ششم: تنظیف شاروالی با همکاری حکومت داری خوب با ریاست معارف همآهنگی کند که همه روزه پنج دقیقه برای تمام شاگردان مکاتب چه دولتی و چه خصوصی ازطرف معلمین محترم  در مورد پاک نگاه داشتن شهر و محیط زندگی شان تاکید کنند.
هفتم: آمریت تنظیف با همکاری حکومت داری خوب و شورای شهر با  مسُولین پوهنتون های دولتی وخصوصی همآهنگی کند تا در تبلیغ و ترویج فرهنگ نظافت شهری در اوقات مناسب اطلاع رسانی کرده و رسالت  اکادمیک و مسؤلیت شهروندی خود را ادآ کرده باشند.
هشتم: آمریت تنظیف تا دو ماه این موارد با ادارات همکارهمآهنگی کرده ،بعد از دو ماه با متخلفین نظافت شهری برخورد قانونی ، توصیه ، آخطار کتبی،جریمه نقدی، و فسخ جواز کاری اقدام کند.
نهم: آمریت تنظیف با همکاری آمرین نواحی طی نشست های رسمی از طریق وکلای گذربه مردم یادآوری و توصیه شود که در پاک نگاه داشتن هر منطقه ؛ اهالی منطقه، محل، گذر مسؤلیت دارند، و همچنان به اطفال از طریق خانواده ها و بزرگان نظافت شهری نصایح در نظر گرفته شود. 
دهم: آمریت تنظیف در امر مدیریت نظافت شهری برنامه های تشویقی، تقدیر، رقابتی را راه اندازی کند وبه برنده گان این برنامه  پاداش های جایزه ای در نظر گرفته شود.
یازدهم: آمریت تنظیف با همکاری شورای شهر، حکومت داری خوب  با شورای علما و روحانیون، ریاست حج و اوقاف ، مساجد جامع، حسنیه ها، و تکایا طی نشست های خواهان همکاری در ترویج فرهنگ نظافت شهری شوند.
دوازدهم: آمریت تنظیف از طریق همآهنگی با اتحادیه محترم پیشه وران از تمام دوکاکین و فروشگاه ها بخواهد تا مردم را به استفاده از خریطه های نخی تشویق کنند و هر فروشگاه باید در پهلوی خریطه های پلاستیکی خریطه های نخی را در بدل قیمت کم به مشتری پیشنهاد کنند.
سیزدهم: آمریت سرسبزی ، آمریت تنظیف ، و آمرین نواحی، تمام دوکاندارن و ساکنین خانه ها را در امر نهال شانی و مراقبت از نهال ها در بهبود صحت و سلامت ساکنین شهر تشویق و توصیه کنند.
چهاردهم: آمریت حکومت داری استشهاری به هیچ کسی اجازه ندهد که برگه های تبلغاتی خود را در دیوار ها و درخت ها نصب کند. تمام تبلیغات باید در جای های معینه و اختصاصی از طرف حکومت داری استشهاری شاروالی مدیریت شود.
پانزدهم: به منظور زنده نگاه داشتن تاریخ این ولایت، رشد صنایع کاشی سازی ، و ایجاد شغل، امریت سکتوری و تخنیکی شاروالی به تمام کسانی  که در مسیر خیابانهای اصلی شهر و حتی در میان محلات بنا های تجارتی و رهایشی ساخته اند و یا میسازند، تشویق و توصیه کند تا در بخش کو چکی از نمای ساختمان خود  از کاشی های کار خانه که در مجسد جامع موقعیت دارد مزین 
سازند.
شانزدهم: مدیریت تنظیم مارکت با همکاری اتحادیه محترم پیشه وران، به دوکانداران توصیه نمایند تا از انبار کردن و یا به نمایش گذاشتن اشیای مورد فروش در پیاده رو ها مقابل دوکاکین جدآ خود داری نمایند.
 

 

آمریت تنظیف و سرسبزی

هدف آمریت تنظیف و سرسبزی:
تطبیق پلان برای حفظ محیط زیست، سر سبزی و پاکی شهر از کثافات و راه اندازی سایر برنامه‌ها و پروژه‌ها به همکاری و اشتراک مردم و نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی جهت تنظیف و سرسبزی شهر.
مسؤلیت‌های وظیفه‌ای:
1) مراقبت از تطبیق اهداف پروگرام هااداره و نظارت کنترول ازتطبیق هدایات اوامر واجراات کارکنان آمریت مربوط.
2) رهبری، مراقبت ، اموزش کارکنان و اتخاذ تصامیم درامر تحقق اهداف وپروگرام های آمریت مربوط.
3) طرح پلان‌ها و استراتژی در صورت تصویب شاروال و تطبیق آن بخصوص عرضه خدمات اساسی تنظیفی و تنظیم پارکها و ساحات سبز.
4) مشوره دهی و هماهنگی با سائر شرکا در طرح ، تطبیق ، نظارت از امور تنظیفی و سرسبزی
5) دریافت کمک ها به اشکال مختلف از شرکای ملی و بین المللی جهت حصول اطمینان از تطبیق پلانها و برنامه ها پاکی و سرسبزی البته بعد از اینکه در معرض تصویب و طرزالعمل اداره ریاست عمومی اداره مستقل ارگان های محلی قرار گیرد.
6) پیشنهاد اتخاذ تدابیر به ریاست شاروالی در ارتباط به موارد تنظیفی و سرسبزی.
7) اجرای سائر تدابیر تنظیمی به منظور حفظ محیط زیست، منابع طبیعی و پارک‌ها در مطابقت با قانون.
8) حصول اطمینان از اجرای خدمات پاک کاری، جاروب سرک‌ها و کانال‌ها از کثافات و دیگر موانع. 
9) حصول اطمینان از جمع آوری و حمل کثافات در از جاهای تعیین شده بصورت منظم و ارائه خدمات ضروری به نواحی در صورت ضرورت
10) نظارت از تاسیس و تنظیم محلات بازیابی و تنظیم محل دفع کثافات 
11) حصول اطمینان از عرضه خدمات دفع کثافات ناشی از فاضلاب، خدمات صحی و جلوگیری ازشیوع امراض.
12)  اجرای سایر وظایف برحسب هدایت آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفه مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت/ اداره.