مدیریت تنظیم مارکت‌ها

مدیریت تنظیم مارکت‌ها یکی از کلیدی‌ترین شعبات برقرارکنندۀ نظم شهری بوده که هدف آن ایجاد سهولت در عرصه نظم بازارها است.
این مدیریت در قالب کمیسیون انسجام شهری در همکاری با ریاست‌های ترانسپورت، حفظ محیط زیست، صحت عامه، قوماندانی امنیه و مدیریت ترافیک شهری تلاش می‌کند تا از هرگونه سدمعابر در پیاده‌روها و جاده‌ها، اخلال بازارها و بی‌نظمی در سطح شهر جلوگیری می‌نماید.
فعالیت‌های عمدۀ مدیریت تنظیم مارکت‌ها عبارتند از:
نظم‌دهی در امور چرخداران و بساط‌داران
تنظیم امور اصناف و کسبه‌کاران
حصول اطمینان از ثبت، راجستر و دریافت جوازنامه‌های اصناف و کسبه‌کاران
همکاری با ریاست صحت عامه در امر کنترول فروشندگان عمده و پرچون ادویه‌جات
همکاری با ریاست صحت عامه در امر بررسی و کنترول از رستورانت‌ها و تالارها، قصابی‌ها و خبازان
همکاری با ریاست مواد نفتی در امر بررسی و کنترول از مواد سوختی اصناف و کسبه‌کاران
نظارت دومدار از ثبت و توزیع جوازنامه به صنوف مختلف پیشه‌وران
 

 

هدف از تنظیم مارکت‌ها:

تنظیم و مراقبت از نرخ‌های اصناف، حصول اطمینان از اخذ و کاربردجواز شاروالی و اطمینان از کاربرد اوزان میتریک توسط اصناف.
مسئولیت‌های وظیفه‌ای:
1) تطبیق اهداف و برنامه‌های ادارۀ مربوطه
2) نظارت و کنترل از مارکت‌ها و مراقبت از نرخ‌های اصناف
3) جلوگیری از جابجایی قرفه‌ها، کانتینرها و سایر دکاکین خودسر
4) تنظیم تأسیسات تجارتی کوچک (اصناف) و بزرگ (شرکت‌ها) در حیطۀ شاروالی و حصول اطمینان از اخذ جواز شاروالی
5) پیگیری سیستماتیک یا نظام‌مند امور مارکت‌ها و گزارش‌دهی به موقع از رویدادها
6) تنظیم اصناف در محلات تعیین شده جهت بهبود وضعیت و نمای شهری
7) مطالعه و آشنایی محلات و تعیین موقعیت‌های مناسب برای اصناف مانند فلزکاران، نجاران، مندوی‌ها و غیره، جهت جلوگیری از اذیت شهروندان و مراعات حفظ الصحه
8) تفاهم و همکاری با سایر شعبات زیربط در امر پیشبرد امور وظیفه‌ای
9) مراقبت از نرخ‌ها و استفاده اوزان میتریک در دکاکین
10) اخذ هدایت غرض اجراآت و استفاده از مشوره‌ها
11) آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظایف محوله
12) طرح و تطبیق برنامه‌های کاری ماهوار، ربع وار و سالانه
13) ارایه گزارش ماهوار، ربع وار و سالانه از چگونگی اجراآت بخش مربوطه به آمر مافوق
14) اجرای سایر وظایف بر حسب هدایت آمرین ذیصلاح مرتبط به وظیفۀ مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزرات/اداره.