شعبات کلیدی شاروالی

شعبات کلیدی شاروالی هرات قرار ذیل اند:

 

۱. آمریت دفتر

۲. آمریت تنظیف و سرسبزی

۳. آمریت پلانگذاری و انکشاف

۴.مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی

۵. مدیریت عمومی منابع بشری

۶. مدیریت عمومی انجینیری

۷. مدیریت خدمات مراجعین

۸. مدیریت قراردادها

 ۹. مدیریت تنظیم مارکت‌ها

 ۱۰. مدیریت خدمات

 ۱۱. مدیریت املاک و دارائی‌ها