شماره های تماس

   شماره تلفن های ضروری شهر هرات

ریاست شاروالی : 040223169

خانه فرهنگ : 040446074

امنیت ملی : 040442320

قومندانی امنیه : 040223300

جنایی : 040223060

شفاخانه : 040226285

اتاق عاجل شفاخانه : 040223413

آمبولانس : 040236317

ریاست صحت عامه : 040446402

آتش نشانی : 113

ریاست برق : 040230728

قنسولگری آمریکا : 0700106400

قنسولگری ترکمنستان : 040230624

قنسولگری پاکستان : 040256703

قنسولگری هند : 040221145

قنسولگری ایران : 040225830